Zelf de aangifte personenbelasting modelo 210 in te vullen

 

Modelo 210: aangifte van personenbelasting voor niet-residentiële eigenaars van een woning of appartement in Spanje

De personenbelasting modelo 210 voor niet-residenten is nog een andere belasting dan de kadastrale belasting.

De kadastrale belasting vraagt een éénmalige administratie waarna de te betalen premie jaarlijks automatisch zal via uw bankinstelling zal geregeld worden.

De personenbelasting modelo 210 moet door niet-residentiële eigenaars jaar na jaar telkens opnieuw worden aangegeven, m.a.w. Er komt geen vraag of herinnering vanwege de Spaanse overheid.

Het niet indienen van modelo 210 zal uiteindelijk tot een boete leiden.

 

Hieronder vindt u een methodiek voor het zelf invullen en aangeven van betreffende jaarlijkse personenbelasting, maar met behulp van de financiële creditatie in een Spaans bankkantoor.

 

Ga naar officiële website van de Spaanse financiële overheid en selecteer daar het document modelo 210: (Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden) 

Print het 2x af indien het onroerend goed is aangekocht door een koppel met een wettelijk huwelijkscontract, het zal in dit geval door beide partners moeten ingevuld worden voor de helft (50 %) van het referentiebedrag.

Het referentiebedrag is ook voor de personenbelasting modelo 210 de kadastrale waarde van het onroerend goed (en is dus niet in functie van een beroepsinkomen).

De te betalen premie is voor elk van beide echtgenoten hetzelfde, en bedraagt een bepaald percentage van de kadastrale waarde.

Nadat het document voor beide partners is ingevuld gaat u nar uw lokaal bankkantoor (vb. Caixa Bank).

In het Spaanse bankkantoor zal men uw aangifte in hun specifieke informatica-toepassing intoetsen, en dit wordt door hen dan automatisch doorgegeven aan de Spaanse belastingdienst.

Het te betalen bedrag wordt via uw bankrekening vereffend en men geeft u een uitgeprint document en betalingsbewijs.

 

Hieronder verklaring voor de verschillende in te vullen vakken:

NIF: NIE nummer    ( vb. Y1234567Z )

Apellidos: Naam en voornamen

En su condition de: CONTRIBUYENTE (ingevuld door taks verschuldigde)

Periodo : OA = code voor jaarlijkse betaling

Ejercicio de devengo: jaar van belastingplicht = het voorgaande jaar)

Fecha de devenga: einddatum van het jaar van belastingplicht (31 december van het voorgaande jaar)

Tipo renta: code 02 indien het onroerend goed niet verhuurd wordt

Claves de divisas: code 954 voor EUR

 

NIF en el país de residencia: nr van uw identiteitskaart van uw geboorteland

Fecha de nacimiento: geboortedatum

Lugar nacimiento: geboorteplaats

País: thuisland (België, Nederland)

Residencia fiscal: BE voor België, NL voor Nederland

 

Dirección en el país de residentia : gegevens over uw woonplaats in het thuisland

Domicilio : straat en huisnummer

Ciudad: naam van het dorp, de stad

Correo electrónico: email adres

enz. …

 

Situación del inmeuble: adres van het onroerende goed in Spanje

Referencia catastral: cadastraal referentienummer van de betreffende woning

 

Determinación de la base imponible : berekening van de taks

 

Code 04: base imponible , dit is de valor catastral  aan 50% voor elke echtgeno(o)t(e) vermenigvuldigde met een berekeningsfactor van 0,011

  1. stel een valor catastral van 80.000 EUR, dan wordt het bedrag voor

Code 04 hetvolgende :

80.000 x 50% x 0,011 = 440 EUR

Code 21: heffingsvoet van betreffend aangiftejaar: 19%

Code 22: 19% van code 04 (in dit vb. wordt dit 83,60 EUR)

Code 23: vermindering voor bepaalde giften: --- (NVT)

Code 24: code 22 – code 23: 83,60 – 0 = 83,60 EUR

Code 25, 26, 27, 29, 30: NVT (niet van toepassing)

Code 31: eindresultaat van de berekening en werkelijk te betalen taks (in dit voorbeeld 83,60 EUR voor beide partners)

 

NB: indien u het document met het kadastraal referentienummer en de kadastrale waarde niet meer zou terugvinden, dan kan u op eenvoudige vraag deze gegevens bekomen op uw lokaal gemeentehuis

U bent resident in Spanje maar heeft nog bezittingen buiten Spanje!?


Bekijk hiernaarst hoe aangifte: